Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động công đoàn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020- 2021

10/24/2020 8:22:06 PM
Hoạt động Công đoàn trường Tiểu học Sơn Hóa năm học 2020-2021

 LĐLĐ HUYỆN TUYÊN HOÁ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG TH SƠN HOÁ                        Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Sơn Hoá, ngày 20 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020- 2021

 

 

       Căn cứ Nghị quyết Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2015-2020.

       Căn cứ nhiệm vụ hoạt động LĐLĐ huyện Tuyên Hóa năm học 2020-2021.

       Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;

        Hoạt động Công đoàn trường Tiểu học Sơn Hóa năm học 2020-2021 tập trung vào những nhiệm vụ và nội dung trọng tâm sau:

 

 I. NHIỆM VỤ CHUNG.

 1.Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho CB,ĐVNLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/BCT về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị của ngành, nghị quyết của tổ chức công đoàn.

          2. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một cách sâu sắc, triệt để và toàn diện theo phương châm “ vì quyền lợi thiết thực của đoàn viên và người lao động”;

            3. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp; chủ động nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chương trình công tác của Công đoàn đơn vị phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của CB,ĐV,NLĐ. Nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Công đoàn Tuyên Hóa, Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Quảng Bình, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

4. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước. Chú trọng các nội dung thi đua “Đoàn viên, người lao động Tuyên Hóa thi đua làm theo lời Bác”, “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp- đảm bảo ATVSLĐ”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, các cuộc vận động, các phong trào do các cấp các ngành phát động, góp phần thực hiện tốt thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường

     Tiếp tục triển khai hiệu quả “Quỹ xã hội Công đoàn Quảng Bình” năm 2020 và Quỹ tiết kiệm “Vì đoàn viên và người lao động” do LĐLĐ huyện phát động;

     6. Tiếp tục “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Nghị quyết của Đảng.  Tham gia với chính quyền cùng cấp xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị VC năm học 2020-2021theo quy định.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về giới, các văn bản pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em; Chỉ thị 03/CT-ĐCT của Đoàn Chủ tịch TLĐ về đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

8. Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chấm điểm CĐCS cuối năm, bình xét danh hiệu thi đua CĐCS năm học 2020-2021.

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị.

      a. Chỉ tiêu:

      Phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn được giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên, lao động theo quy định của pháp luật; được chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất.

     Tiếp tục vận động 100% đoàn viên tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”, xây dựng quỹ “Tham quan” từ tháng 1/2020.  Duy trì quỹ tiết kiệm  “Vì đoàn viên và người lao động” 3.000đ/người/tháng và đề nghị xét trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn...

     Có đội bóng chuyền nữ, đội cầu lông của Công đoàn.

     Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, người lao động theo quý (dự kiến tổ chức vào thời gian thích hợp trong quý)

     Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

     b. Biện pháp.

      Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động (đặc biệt chế độ nâng lương trước thời hạn đối với  một số đ/c đủ điều kiện). Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ  quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, lao động.

       Tăng cường giám sát việc bố trí lao động và phân công định mức lao động trong đơn vị. Duy trì việc thăm hỏi hiếu hỷ thường xuyên, kịp thời.

       Phối hợp với nhà trường và các tổ chức thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu với công đoàn bạn nhằm mở mang hiểu biết, tăng thêm tình đoàn kết.       Củng cố đội bóng chuyền nữ và thường xuyên tập luyện, tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn nhân các ngày lễ lớn.

      2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT”

      a. Chỉ tiêu:

         100% đoàn viên tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khi có điều động.

         Phấn đấu 100% đoàn viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ có hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Công đoàn và của Ngành.

      b. Biện pháp.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phối hợp với nhà trường tổ chức cho đoàn viên được học tập đầy đủ nghị quyết của Đảng các cấp, học các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các công văn, chỉ thị, các quy định của ngành, của đơn vị đến tận cán bộ đoàn viên lao động, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

      Tạo điều kiện để đoàn viên tự học tự nghiên cứu tìm hiểu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, tham gia các lớp đào tạo trên chuẩn về chuyên môn, lí luận chính trị.

      Vận động đoàn viên tự phấn đấu tu dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo.

3. Vận động và tổ chức đoàn viên, lao động tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

       a. Chỉ tiêu:

        100% đoàn viên tham gia đăng kí thi đua đầu năm học.

Phấn đấu 100% đoàn viên thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, hưởng ứng tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp phát động.

100% đoàn viên lao động nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" từ cấp trường trở lên.

Không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

      b. Biện pháp. 

       Vận động và tổ chức đoàn viên, lao động tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn do ngành phát động. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong giáo viên và học sinh, đặc biệt là phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”, và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.”

        Triển khai thực hiện kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ, ngày 30/9/2019 của LĐLĐ huyện TH về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động của tổ chức Công đoàn (phát động phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia phong trào; ký giao ước thi đua, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đăng ký thực hiện đề tài, sáng kiến, sáng tạo liên quan đến tổ chức, hoạt động công đoàn...)

       Phối hợp với nhà trường xây dựng các tiêu chuẩn thi đua của đơn vị. Nâng cao trách nhiệm trong hoạt động giáo dục. Giữ gìn uy tín phẩm chất, đạo đức nhà giáo, tận tuỵ với nghề nghiệp. Tích cực tham gia mọi công việc của nhà trường thông qua giảng dạy và kiêm nhiệm thêm phần hành, đoàn thể.

      Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh trên địa bàn dân cư, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá.

     Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi đợt thi đua.

      Cùng với nhà trường phối kết hợp với chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hoá giáo dục.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo.

     4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.

      a. Chỉ tiêu:

Kiểm tra, giám sát CĐ 2-3 lần/năm; TTND giám sát kiểm tra 2-3 lần/năm.

Tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên ưu tú sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

      b. Biện pháp.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; Kế hoạch “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt công đoàn giáo dục hai cấp. Tập trung giải pháp xây dựng CĐCS vững mạnh ngay từ đầu năm học theo Nghị quyết số 56/NQ-LĐLĐ ngày 22/04/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình V/v ban hành Quy định chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Tổ chức Hội nghị công đoàn đầu năm học.  

Xây dựng chương trình, nội dung hoạt động Công đoàn phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Ngành, của nhà trường.

Phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra Công đoàn, Thanh tra nhân dân nhằm ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, vi phạm dân chủ, mất đoàn kết trong nội bộ.

Tạo điều kiện để đội ngũ BCH được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cấp trên tổ chức. Phân công phần hành cụ thể cho từng UVBCH. Không ngừng tự học, tự nghiên cứu để bồi dưỡng thêm kiến thức và nghiệp vụ công đoàn cho bản thân.

Củng cố các tổ công đoàn, phối hợp xây dựng các quy chế để triển khai thực hiện.

      Thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Tăng cường phối hợp công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.

    Tiếp tục thực hiện chỉ thị 34 của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng và xây dựng Đảng, các đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong trường học”. Giúp đỡ, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Thực hiện phối hợp công tác với chính quyền tham gia xây dựng bộ máy để các tổ chức đoàn thể trong trường học ngày càng vững mạnh.

       Kiện toàn các tổ công đoàn: 2 tổ.

       Tổ 1: Hương-TT, Yến, Cúc, Lý, Ánh, Tuyết Lan, Hà, Dương, Kim Luyến, Nguyên, Hương Lan, Hải, Hiền.

       Tổ 2: Ngà-TT, Anh, Quyên, Thành, Yến,Trang,Thuận, Luyến, Thu Hiền, Hòa, Thanh, Hợi.  

       5. Công tác nữ công.

      Thực hiện tốt chương trình “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ”, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định đối với nữ.

      Tiếp tục vận động chị em tích cực tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

      Thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi thu hút đoàn viên nữ tham gia nhằm tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho chị em nhân các ngày lễ lớn như 8/3; 20/10.

       Xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH  về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2020 -2025). 

III. CHỈ TIÊU CHUNG.

Cá nhân: 100% đoàn viên đạt đoàn viên tiên tiến trở lên, trong đó có trên 12% đoàn viên xuất sắc tiêu biểu đề nghị CĐ cấp trên khen thưởng.

Tổ công đoàn: VM Xuất sắc: 2 tổ

Tập thể đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

BCH công đoàn xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị.

Căn cứ kế hoạch hoạt động công đoàn, các tổ công đoàn xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của tổ và triển khai đến tận đoàn viên để thực hiện.

        Trên đây là kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2020-2021, đề nghị tập thể đoàn viên hãy đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công đoàn đã đề ra góp phần vào thắng lợi chung của nhà trường.

 

                                                                                     TM.BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                              CHỦ TỊCH

 

          

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Sơn Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường Tiểu Học Sơn Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình